Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

IConfigurationReceiver

public interface IConfigurationReceiver

com.android.tradefed.config.IConfigurationReceiver


Giao diện đơn giản để thể hiện đối tượng chấp nhận IConfiguration .

Các thử nghiệm hoặc các đối tượng cấu hình khác nên triển khai giao diện này nếu chúng cần quyền truy cập vào IConfiguration mà chúng được đưa vào.

Tóm lược

Phương thức công khai

abstract void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

IConfiguration đang sử dụng.

Phương thức công khai

thiết lập cấu hình

public abstract void setConfiguration (IConfiguration configuration)

IConfiguration đang sử dụng.

Thông số
configuration IConfiguration

,

IConfigurationReceiver

public interface IConfigurationReceiver

com.android.tradefed.config.IConfigurationReceiver


Giao diện đơn giản để thể hiện đối tượng chấp nhận IConfiguration .

Các thử nghiệm hoặc các đối tượng cấu hình khác nên triển khai giao diện này nếu chúng cần quyền truy cập vào IConfiguration mà chúng được đưa vào.

Tóm lược

Phương thức công khai

abstract void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

IConfiguration đang sử dụng.

Phương thức công khai

thiết lập cấu hình

public abstract void setConfiguration (IConfiguration configuration)

IConfiguration đang sử dụng.

Thông số
configuration IConfiguration