Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
This page was translated by the Cloud Translation API.
Switch to English

NativeLeakCollector

public class NativeLeakCollector
extends BaseTargetPreparer implements ITestLoggerReceiver , ITargetCleaner

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.NativeLeakCollector


ITargetCleaner chạy 'dumpsys meminfo - có thể truy cập -a' để xác định bộ nhớ riêng không thể truy cập hiện đang được giữ bởi mỗi quy trình.

Lưu ý: trình chuẩn bị này yêu cầu nền tảng N hoặc mới hơn.

Tóm lược

Nhà xây dựng công cộng

NativeLeakCollector ()

Phương pháp công cộng

void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

ITestLogger ví dụ ITestLogger

void setUp ( ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo)

Thực hiện thiết lập mục tiêu để thử nghiệm.

void tearDown ( ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo, Throwable e)

Thực hiện việc dọn dẹp / phá vỡ mục tiêu sau khi thử nghiệm.

Nhà xây dựng công cộng

NativeLeakCollector

public NativeLeakCollector ()

Phương pháp công cộng

setTestLogger

public void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

ITestLogger ví dụ ITestLogger

Thông số
testLogger ITestLogger

thiết lập

public void setUp ( ITestDevice device, 
        IBuildInfo buildInfo)

Thực hiện thiết lập mục tiêu để thử nghiệm.

Thông số
device ITestDevice : ITestDevice cần chuẩn bị.

buildInfo IBuildInfo : dữ liệu về bản dựng đang được thử nghiệm.

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown ( ITestDevice device, 
        IBuildInfo buildInfo, 
        Throwable e)

Thực hiện việc dọn dẹp / phá vỡ mục tiêu sau khi thử nghiệm.

Thông số
device ITestDevice : ITestDevice cần chuẩn bị.

buildInfo IBuildInfo : dữ liệu về bản dựng đang được thử nghiệm.

e Throwable : nếu lệnh gọi kết thúc bằng một ngoại lệ, đây sẽ là ngoại lệ được bắt ở cấp Gọi. Nếu không, sẽ là null .

Ném
DeviceNotAvailableException