Người chuẩn bị hồ sơ Target

public abstract class ProfileTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.ProfileTargetPreparer


Lớp cơ sở để thiết lập trình chuẩn bị mục tiêu cho bất kỳ người dùng hồ sơ nào android.os.usertype.profile.XXX .

Bản tóm tắt

Phương pháp công cộng

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Phương pháp được bảo vệ

boolean canCreateAdditionalUsers ( ITestDevice device, int numberOfUsers)

Kiểm tra xem có thể tạo số lượng người dùng mong muốn hay không.

Phương pháp công cộng

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
        Throwable e)

Thông số
testInfo TestInformation

e Throwable

Ném
DeviceNotAvailableException

Phương pháp được bảo vệ

có thểTạo người dùng bổ sung

protected boolean canCreateAdditionalUsers (ITestDevice device, 
        int numberOfUsers)

Kiểm tra xem có thể tạo số lượng người dùng mong muốn hay không.

Thông số
device ITestDevice

numberOfUsers int

Trả lại
boolean

Ném
DeviceNotAvailableException