Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

PushFileInvoker

public class PushFileInvoker
extends TestFilePushSetup

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TestFilePushSetup
com.android.tradefed.targetprep.PushFileInvoker


Lớp này không được dùng nữa.
Sử dụng PushFilePreparer thay thế

Một ITargetPreparer đẩy các tệp từ zip kiểm tra vào thiết bị, đánh dấu chúng là có thể thực thi và gọi tệp nhị phân hoặc tập lệnh trên thiết bị. Xem thêm TestFilePushSetup .

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

PushFileInvoker ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)

Các nhà xây dựng công cộng

PushFileInvoker

public PushFileInvoker ()

Phương pháp công khai

thành lập

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError