Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

PushFileInvoker

public class PushFileInvoker
extends TestFilePushSetup

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TestFilePushSetup
com.android.tradefed.targetprep.PushFileInvoker


ITargetPreparer sẽ đẩy các tệp từ các tệp zip kiểm tra lên thiết bị, đánh dấu chúng là có thể thực thi được và gọi tệp nhị phân hoặc tập lệnh trên thiết bị. Xem thêm TestFilePushSetup .

Tóm lược

Nhà xây dựng công cộng

PushFileInvoker ()

Phương pháp công cộng

void setUp ( ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo)

Nhà xây dựng công cộng

PushFileInvoker

public PushFileInvoker ()

Phương pháp công cộng

thiết lập

public void setUp ( ITestDevice device, 
                IBuildInfo buildInfo)

Thông số
device ITestDevice

buildInfo IBuildInfo

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError