Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

RemoveSystemAppPreparer

public class RemoveSystemAppPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RemoveSystemAppPreparer


ITargetPreparer để xóa apk khỏi phân vùng hệ thống trước khi chạy thử nghiệm. Lưu ý rằng thiết bị được khởi động lại trước khi thực thi thử nghiệm thực tế, vì vậy phân vùng hệ thống vẫn ở chế độ chỉ đọc trong quá trình chạy thử nghiệm.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

RemoveSystemAppPreparer ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInformation)

Các nhà xây dựng công cộng

RemoveSystemAppPreparer

public RemoveSystemAppPreparer ()

Phương pháp công khai

thành lập

public void setUp (TestInformation testInformation)

Thông số
testInformation TestInformation

Ném
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError