Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

RemoveSystemAppPreparer

public class RemoveSystemAppPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RemoveSystemAppPreparer


ITargetPreparer để xóa apk khỏi phân vùng hệ thống trước khi chạy thử. Lưu ý rằng thiết bị được khởi động lại trước khi thực hiện kiểm tra thực tế, vì vậy phân vùng hệ thống vẫn chỉ đọc trong khi chạy thử.

Tóm lược

Nhà xây dựng công cộng

RemoveSystemAppPreparer ()

Phương pháp công cộng

void setUp ( ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo)

Nhà xây dựng công cộng

RemoveSystemAppPreparer

public RemoveSystemAppPreparer ()

Phương pháp công cộng

thiết lập

public void setUp ( ITestDevice device, 
                IBuildInfo buildInfo)

Thông số
device ITestDevice

buildInfo IBuildInfo

Ném
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError