Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

RunOnSdkSandboxTargetPreparer

public class RunOnSdkSandboxTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RunOnSdkSandboxTargetPreparer


Một ITargetPreparer để đánh dấu rằng các bài kiểm tra sẽ chạy trong hộp cát sdk. Xem https://developer.android.com/design-for-safety/privacy-sandbox/sdk-runtime

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String RUN_TESTS_ON_SDK_SANDBOX

nhà thầu công cộng

RunOnSdkSandboxTargetPreparer ()

Phương thức công khai

void setUp ( TestInformation testInformation)

Lĩnh vực

RUN_TESTS_ON_SDK_SANDBOX

public static final String RUN_TESTS_ON_SDK_SANDBOX

nhà thầu công cộng

RunOnSdkSandboxTargetPreparer

public RunOnSdkSandboxTargetPreparer ()

Phương thức công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInformation)

Thông số
testInformation TestInformation

ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError