RunOnSdkSandboxTargetPreparer

public class RunOnSdkSandboxTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RunOnSdkSandboxTargetPreparer


Một ITargetPreparer để đánh dấu rằng các bài kiểm tra sẽ chạy trong hộp cát sdk. Xem https://developer.android.com/design-for-safety/privacy-sandbox/sdk-runtime

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String DISABLE_TEST_ACTIVITIES_CMD

public static final String ENABLE_TEST_ACTIVITIES_CMD

public static final String RUN_TESTS_ON_SDK_SANDBOX

public static final String SDK_IN_SANDBOX_ACTIVITIES

nhà thầu công cộng

RunOnSdkSandboxTargetPreparer ()

Phương thức công khai

void setUp ( TestInformation testInformation)
void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

Lĩnh vực

DISABLE_TEST_ACTIVITIES_CMD

public static final String DISABLE_TEST_ACTIVITIES_CMD

ENABLE_TEST_ACTIVITIES_CMD

public static final String ENABLE_TEST_ACTIVITIES_CMD

RUN_TESTS_ON_SDK_SANDBOX

public static final String RUN_TESTS_ON_SDK_SANDBOX

SDK_IN_SANDBOX_ACTIVITIES

public static final String SDK_IN_SANDBOX_ACTIVITIES

nhà thầu công cộng

RunOnSdkSandboxTargetPreparer

public RunOnSdkSandboxTargetPreparer ()

Phương thức công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInformation)

Thông số
testInformation TestInformation

ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable e)

Thông số
testInformation TestInformation

e Throwable

ném
DeviceNotAvailableException