Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

RunOnSdkSandboxTargetPreparer

public class RunOnSdkSandboxTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RunOnSdkSandboxTargetPreparer


Một ITargetPreparer để đánh dấu rằng các bài kiểm tra sẽ chạy trong hộp cát sdk. Xem https://developer.android.com/design-for-safety/privacy-sandbox/sdk-runtime

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String RUN_TESTS_ON_SDK_SANDBOX

Các nhà xây dựng công cộng

RunOnSdkSandboxTargetPreparer ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInformation)

Lĩnh vực

RUN_TESTS_ON_SDK_SANDBOX

public static final String RUN_TESTS_ON_SDK_SANDBOX

Các nhà xây dựng công cộng

RunOnSdkSandboxTargetPreparer

public RunOnSdkSandboxTargetPreparer ()

Phương pháp công khai

thành lập

public void setUp (TestInformation testInformation)

Thông số
testInformation TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError