RunOnSystemUserTargetPreparer

public class RunOnSystemUserTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RunOnSystemUserTargetPreparer


Một ITargetPreparer đánh dấu rằng các bài kiểm tra sẽ được chạy trên người dùng (chứ không phải người dùng hiện tại).

Theo mặc định, điều này sẽ chuyển đổi người dùng để người dùng hệ thống ở phía trước.

Khi chạy trên thiết bị có người dùng hệ thống headless, người dùng sẽ không được chuyển đổi theo mặc định, nhưng các thử nghiệm sẽ vẫn chạy trên người dùng đó.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

RunOnSystemUserTargetPreparer ()

Phương thức công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

nhà thầu công cộng

RunOnSystemUserTargetPreparer

public RunOnSystemUserTargetPreparer ()

Phương thức công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

ném
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Thông số
testInfo TestInformation

e Throwable

ném
DeviceNotAvailableException