Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

TestSystemAppInstallSetup

public class TestSystemAppInstallSetup
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TestSystemAppInstallsetup


ITargetPreparer cài đặt một hoặc nhiều ứng dụng từ thư mục IDeviceBuildInfo#getTestsDir() vào phân vùng / hệ thống trên thiết bị.

Yêu cầu root adb

Tóm lược

Nhà xây dựng công cộng

TestSystemAppInstallSetup ()

Phương pháp công cộng

void addTestFileName (String fileName)

Thêm một tập tin vào danh sách các apks để cài đặt

void setUp ( ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo)

Nhà xây dựng công cộng

TestSystemAppInstallSetup

public TestSystemAppInstallSetup ()

Phương pháp công cộng

addTestFileName

public void addTestFileName (String fileName)

Thêm một tập tin vào danh sách các apks để cài đặt

thiết lập

public void setUp ( ITestDevice device, 
                IBuildInfo buildInfo)

Thông số
device ITestDevice

buildInfo IBuildInfo

Ném
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError