com.android.tradefed.targetprep.adb

Các lớp học

Trình chuẩn bị AdbStopServer Trình chuẩn bị mục tiêu để dừng máy chủ adb trên máy chủ trước và sau khi chạy thử nghiệm adb.