com.android.tradefed.targetprep.app

Các lớp học

NoApkTestSkipper Trình chuẩn bị đặc biệt cho phép bỏ qua hoàn toàn lệnh gọi (chuẩn bị và kiểm tra) nếu không có gói ứng dụng nào để kiểm tra.