Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

CompmateAwarePreparer

public abstract class CompanionAwarePreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.compmate.CompmateAwarePreparer


Một ITargetPreparer gói gọn logic của việc nhận một thiết bị đồng hành đã được phân bổ.

Lưu ý: rằng điều này phải được sử dụng cùng với CompanionAllocator .

Tóm lược

Nhà xây dựng công cộng

CompanionAwarePreparer ()

Phương pháp bảo vệ

ITestDevice getCompanion ( ITestDevice primary)

Lấy phiên bản ITestDevice của thiết bị đồng hành được phân bổ cho ITestDevice chính

Nhà xây dựng công cộng

CompmateAwarePreparer

public CompanionAwarePreparer ()

Phương pháp bảo vệ

getCompener

protected ITestDevice getCompanion ( ITestDevice primary)

Lấy phiên bản ITestDevice của thiết bị đồng hành được phân bổ cho ITestDevice chính

Trả về
ITestDevice ví dụ ITestDevice của thiết bị đồng hành được phân bổ

Ném
TargetSetupError nếu không có thiết bị đồng hành nào được phân bổ cho thiết bị chính