CompanionAwarePreparer

public abstract class CompanionAwarePreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.companion.CompanionAwarePreparer


Một ITargetPreparer gói gọn logic nhận thiết bị đồng hành đã được phân bổ.

Lưu ý: điều này phải được sử dụng cùng với CompanionAllocator .

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

CompanionAwarePreparer ()

phương pháp được bảo vệ

ITestDevice getCompanion ( ITestDevice primary)

Truy xuất phiên bản ITestDevice của thiết bị đồng hành được phân bổ cho ITestDevice chính

nhà thầu công cộng

CompanionAwarePreparer

public CompanionAwarePreparer ()

phương pháp được bảo vệ

getCompanion

protected ITestDevice getCompanion (ITestDevice primary)

Truy xuất phiên bản ITestDevice của thiết bị đồng hành được phân bổ cho ITestDevice chính

trả lại
ITestDevice phiên bản ITestDevice của thiết bị đồng hành được phân bổ

ném
TargetSetupError nếu không có thiết bị đồng hành nào được phân bổ cho thiết bị chính