com.android.tradefed.targetprep.suite

Các lớp học

Chế độ có thể gập lại Trình chuẩn bị mục tiêu có thể chuyển đổi trạng thái có thể gập lại của thiết bị.
SuiteApinstaller Cài đặt các APK được chỉ định cho cấu hình Suite: từ biến $ANDROID_TARGET_OUT_TESTCASES hoặc ROOT_DIR trong thông tin bản dựng.