Nghệ thuậtGTtest

public class ArtGTest
extends GTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.GTestBase
com.android.tradefed.testtype.GTest
com.android.tradefed.testtype.ArtGTest


Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

ArtGTest ()

phương pháp được bảo vệ

String getGTestCmdLineWrapper (String fullPath, String flags)

Trình trợ giúp cho phép các lớp dẫn xuất gói lệnh gtest bên dưới một số công cụ khác (chroot, strace, gdb, v.v.).

nhà thầu công cộng

Nghệ thuậtGTtest

public ArtGTest ()

phương pháp được bảo vệ

getGTestCmdLineWrapper

protected String getGTestCmdLineWrapper (String fullPath, 
                String flags)

Trình trợ giúp cho phép các lớp dẫn xuất gói lệnh gtest bên dưới một số công cụ khác (chroot, strace, gdb, v.v.).

Thông số
fullPath String

flags String

trả lại
String