GTest

public class GTest
extends GTestBase implements IDeviceTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.GTestBase
com.android.tradefed.testtype.GTest


Thử nghiệm chạy gói thử nghiệm gốc trên thiết bị nhất định.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

GTest ()

Phương pháp công cộng

ITestDevice getDevice ()

Lấy thiết bị đang được kiểm tra.

boolean isRebootBeforeTestEnabled ()
void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

void setDevice ( ITestDevice device)

Tiêm thiết bị đang được thử nghiệm.

void setNativeTestDevicePath (String path)

Phương pháp được bảo vệ

String createFlagFile (String filter)

Tạo một tệp chứa các bộ lọc sẽ được sử dụng thông qua --gtest_flagfile để tránh mọi giới hạn của hệ điều hành về kích thước đối số.

void executeCommandByScript ( ITestDevice testDevice, String cmd, IShellOutputReceiver resultParser)

Phương thức trợ giúp để chạy lệnh gtest từ tập lệnh tạm thời, trong trường hợp lệnh đó quá dài để adb có thể chạy trực tiếp.

String getGTestCmdLine (String fullPath, String flags)

Phương thức trợ giúp để xây dựng lệnh gtest để chạy.

String loadFilter (String binaryOnDevice)

Xác định phương thức lọc get.

boolean shouldRunFile (String fullPath)

Phương thức trợ giúp để xác định xem chúng ta có nên thực thi một tệp nhất định hay không.

Nhà thầu xây dựng công cộng

GTest

public GTest ()

Phương pháp công cộng

lấy thiết bị

public ITestDevice getDevice ()

Lấy thiết bị đang được kiểm tra.

Trả lại
ITestDevice ITestDevice

isRebootBeforeTestEnabled

public boolean isRebootBeforeTestEnabled ()

Trả lại
boolean

chạy

public void run (TestInformation testInfo, 
        ITestInvocationListener listener)

Thông số
testInfo TestInformation

listener ITestInvocationListener

Ném
DeviceNotAvailableException

bộThiết bị

public void setDevice (ITestDevice device)

Tiêm thiết bị đang được thử nghiệm.

Thông số
device ITestDevice : ITestDevice sẽ sử dụng

setNativeTestDevicePath

public void setNativeTestDevicePath (String path)

Thông số
path String

Phương pháp được bảo vệ

tạoFlagFile

protected String createFlagFile (String filter)

Tạo một tệp chứa các bộ lọc sẽ được sử dụng thông qua --gtest_flagfile để tránh mọi giới hạn của hệ điều hành về kích thước đối số.

Thông số
filter String : Chuỗi bộ lọc

Trả lại
String Đường dẫn đến file chứa bộ lọc.

Ném
DeviceNotAvailableException

thực thiCommandByScript

protected void executeCommandByScript (ITestDevice testDevice, 
        String cmd, 
        IShellOutputReceiver resultParser)

Phương thức trợ giúp để chạy lệnh gtest từ tập lệnh tạm thời, trong trường hợp lệnh đó quá dài để adb có thể chạy trực tiếp.

Thông số
testDevice ITestDevice : thiết bị chạy lệnh

cmd String : chuỗi lệnh để chạy

resultParser IShellOutputReceiver : bộ thu đầu ra để đọc kết quả kiểm tra

Ném
DeviceNotAvailableException

getGTestCmdLine

protected String getGTestCmdLine (String fullPath, 
        String flags)

Phương thức trợ giúp để xây dựng lệnh gtest để chạy.

Thông số
fullPath String : đường dẫn hệ thống tệp tuyệt đối tới nhị phân gtest trên thiết bị

flags String : cờ thực thi gtest

Trả lại
String dòng lệnh shell để chạy gtest

bộ lọc tải

protected String loadFilter (String binaryOnDevice)

Xác định phương thức lọc get.

Lớp con phải triển khai cách lấy bộ lọc riêng.

Thông số
binaryOnDevice String : đường dẫn đầy đủ của file bộ lọc.

Trả lại
String chuỗi lọc.

Ném
DeviceNotAvailableException

nênRunFile

protected boolean shouldRunFile (String fullPath)

Phương thức trợ giúp để xác định xem chúng ta có nên thực thi một tệp nhất định hay không.

Thông số
fullPath String : đường dẫn đầy đủ của tệp được đề cập

Trả lại
boolean đúng nếu chúng ta nên thực thi tệp đã nói.