گیرنده IBuild

public interface IBuildReceiver

com.android.tradefed.testtype.IBuildReceiver


تستی که نیاز به ارجاع به بیلد تحت آزمایش دارد.

باید کم مصرف شود. اکثر تست ها نباید به build-under-test وابستگی داشته باشند و برای آماده سازی محیط تست باید به ITargetPreparer تکیه کنند.

خلاصه

روش های عمومی

abstract void setBuild ( IBuildInfo buildInfo)

روش های عمومی

setBuild

public abstract void setBuild (IBuildInfo buildInfo)

مولفه های
buildInfo IBuildInfo