با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

ITestCollector

public interface ITestCollector

com.android.tradefed.testtype.ITestCollector


پشتیبانی از مجموعه آزمایشی را فراهم می کند. هنگام تنظیم، دونده آزمایشی باید یک اجرای خشک را برای جمع آوری موارد تست بدون اجرای واقعی آنها انجام دهد.

خلاصه

روش های عمومی

abstract void setCollectTestsOnly (boolean shouldCollectTest)

حالت مجموعه آزمایشی را فعال یا غیرفعال می کند

روش های عمومی

setCollectTestsOnly

public abstract void setCollectTestsOnly (boolean shouldCollectTest)

حالت مجموعه آزمایشی را فعال یا غیرفعال می کند