Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

ITestInformationReceiver

public interface ITestInformationReceiver

com.android.tradefed.testtype.ITestInformationReceiver


Giao diện nhận TestInformation cho một số lớp. Giao diện này không cần thiết cho IRemoteTest vì họ đã có thể sử dụng IRemoteTest#run(TestInformation, com.android.tradefed.result.ITestInvocationListener) .

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract TestInformation getTestInformation ()
abstract void setTestInformation ( TestInformation testInformation)

Phương pháp công khai

getTestInformation

public abstract TestInformation getTestInformation ()

Lợi nhuận
TestInformation

setTestInformation

public abstract void setTestInformation (TestInformation testInformation)

Thông số
testInformation TestInformation