Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

ITestInformationReceiver

public interface ITestInformationReceiver

com.android.tradefed.testtype.ITestInformationReceiver


Giao diện để nhận được TestInformation đối với một số các lớp học. Giao diện này là không cần thiết cho IRemoteTest vì họ đã có thể sử dụng IRemoteTest#run(TestInformation, com.android.tradefed.result.ITestInvocationListener) .

Tóm lược

Phương pháp công khai

abstract TestInformation getTestInformation ()
abstract void setTestInformation (TestInformation testInformation)

Phương pháp công khai

getTestInformation

public abstract TestInformation getTestInformation ()

Lợi nhuận
TestInformation

setTestInformation

public abstract void setTestInformation (TestInformation testInformation)

Thông số
testInformation TestInformation