com.android.tradefed.testtype.coverage

Các lớp học

Tùy chọn bảo hiểm Đối tượng được giao dịch để giữ các tùy chọn bảo hiểm.

Enum

Bảo hiểmOptions.Toolchain