Bảo hiểmĐo lườngForwarder

public final class CoverageMeasurementForwarder
extends Object implements IRemoteTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.host.CoverageMeasurementForwarder


Kiểm tra trình giữ chỗ chuyển tiếp các phép đo phạm vi từ nhà cung cấp bản dựng đến trình ghi nhật ký.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

CoverageMeasurementForwarder ()

Phương pháp công cộng

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Chạy thử nghiệm và báo cáo kết quả cho người nghe.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Bảo hiểmĐo lườngForwarder

public CoverageMeasurementForwarder ()

Phương pháp công cộng

chạy

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Chạy thử nghiệm và báo cáo kết quả cho người nghe.

Thông số
testInfo TestInformation : Đối tượng TestInformation chứa thông tin hữu ích để chạy thử nghiệm.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener của kết quả kiểm tra