MoblyYamlResultControllerInfoHandler

public class MoblyYamlResultControllerInfoHandler
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultControllerInfoHandler


Trình xử lý phần tử Mobly yaml result 'Thông tin bộ điều khiển'.

Bản tóm tắt

các lớp lồng nhau

class MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo

nhà thầu công cộng

MoblyYamlResultControllerInfoHandler ()

Phương thức công khai

MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo handle ( docMap) handle ( docMap)

Trích xuất các trường dữ liệu từ kết quả mobly yaml.

nhà thầu công cộng

MoblyYamlResultControllerInfoHandler

public MoblyYamlResultControllerInfoHandler ()

Phương thức công khai

xử lý

public MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo handle ( docMap)

Trích xuất các trường dữ liệu từ kết quả mobly yaml.

Thông số
docMap

trả lại
MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo