Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

MoblyYamlResultControllerInfoHandler

public class MoblyYamlResultControllerInfoHandler
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultControllerInfoHandler


Trình xử lý phần tử 'Thông tin Bộ điều khiển' của kết quả Mobly yaml.

Bản tóm tắt

Các lớp lồng nhau

class MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo

Các nhà xây dựng công cộng

MoblyYamlResultControllerInfoHandler ()

Phương pháp công khai

MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo handle ( docMap) handle ( docMap)

Trích xuất các trường dữ liệu từ kết quả mobly yaml.

Các nhà xây dựng công cộng

MoblyYamlResultControllerInfoHandler

public MoblyYamlResultControllerInfoHandler ()

Phương pháp công khai

xử lý

public MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo handle ( docMap)

Trích xuất các trường dữ liệu từ kết quả mobly yaml.

Thông số
docMap

Lợi nhuận
MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo