Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

IMoblyYamlResultHandler

public interface IMoblyYamlResultHandler

com.android.tradefed.testtype.mobly.IMoblyYamlResultHandler


Giao diện của trình xử lý kết quả mobly yaml.

Bản tóm tắt

Các lớp lồng nhau

interface IMoblyYamlResultHandler.ITestResult

Giao diện của kết quả mobly yaml

Phương pháp công khai

abstract IMoblyYamlResultHandler.ITestResult handle ( docMap) handle ( docMap)

Trích xuất các trường dữ liệu từ kết quả mobly yaml.

Phương pháp công khai

xử lý

public abstract IMoblyYamlResultHandler.ITestResult handle ( docMap)

Trích xuất các trường dữ liệu từ kết quả mobly yaml.

Thông số
docMap

Lợi nhuận
IMoblyYamlResultHandler.ITestResult