Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

MoblyYamlResultRecordHandler

public class MoblyYamlResultRecordHandler
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultRecordHandler


Trình xử lý phần tử 'Record' trong kết quả Mobly yaml.

Bản tóm tắt

Các lớp lồng nhau

class MoblyYamlResultRecordHandler.Record

enum MoblyYamlResultRecordHandler.RecordResult

Các nhà xây dựng công cộng

MoblyYamlResultRecordHandler ()

Phương pháp công khai

MoblyYamlResultRecordHandler.Record handle ( docMap) handle ( docMap)

Trích xuất các trường dữ liệu từ kết quả mobly yaml.

Các nhà xây dựng công cộng

MoblyYamlResultRecordHandler

public MoblyYamlResultRecordHandler ()

Phương pháp công khai

xử lý

public MoblyYamlResultRecordHandler.Record handle ( docMap)

Trích xuất các trường dữ liệu từ kết quả mobly yaml.

Thông số
docMap

Lợi nhuận
MoblyYamlResultRecordHandler.Record