Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

MoblyYamlResultSummaryHandler

public class MoblyYamlResultSummaryHandler
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultSummaryHandler


Trình xử lý phần tử 'Tóm tắt' kết quả Mobly yaml.

Bản tóm tắt

Các lớp lồng nhau

class MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary

Các nhà xây dựng công cộng

MoblyYamlResultSummaryHandler ()

Phương pháp công khai

MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary handle ( docMap) handle ( docMap)

Trích xuất các trường dữ liệu từ kết quả mobly yaml.

Các nhà xây dựng công cộng

MoblyYamlResultSummaryHandler

public MoblyYamlResultSummaryHandler ()

Phương pháp công khai

xử lý

public MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary handle ( docMap)

Trích xuất các trường dữ liệu từ kết quả mobly yaml.

Thông số
docMap

Lợi nhuận
MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary