com.android.tradefed.testtype.python

Các lớp học

Kiểm tra máy chủ nhị phân Python Kiểm tra máy chủ nhằm chạy tệp nhị phân python từ hệ thống Android Build (Soong)

Trình chạy thử nghiệm hỗ trợ bộ lọc bao gồm và bộ lọc loại trừ.

PythonBinaryHostTest.PythonForwarder Trình chuyển tiếp kết quả để thay thế tên chạy bằng tên nhị phân.