Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

RustBinaryHostTest

public class RustBinaryHostTest
extends RustTestBase implements IBuildReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.rust.RustTestBase
com.android.tradefed.testtype.rust.RustBinaryHostTest


Kiểm tra máy chủ có nghĩa là chạy tệp nhị phân gỉ từ hệ thống Android Build (Soong)

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

RustBinaryHostTest ()

Phương pháp công khai

final void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)
void setBuild ( IBuildInfo buildInfo)

Các phương pháp được bảo vệ

findFiles ()

Các nhà xây dựng công cộng

RustBinaryHostTest

public RustBinaryHostTest ()

Phương pháp công khai

chạy

public final void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Thông số
testInfo TestInformation

listener ITestInvocationListener

Ném
DeviceNotAvailableException

setBuild

public void setBuild (IBuildInfo buildInfo)

Thông số
buildInfo IBuildInfo

Các phương pháp được bảo vệ

findFiles

protected  findFiles ()

Lợi nhuận