RustBinaryHostTest

public class RustBinaryHostTest
extends RustTestBase implements IBuildReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.rust.RustTestBase
com.android.tradefed.testtype.rust.RustBinaryHostTest


Kiểm tra máy chủ nhằm chạy tệp nhị phân rỉ sét từ hệ thống Android Build (Soong)

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

RustBinaryHostTest ()

Phương pháp công khai

final void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)
void setBuild ( IBuildInfo buildInfo)

Phương pháp được bảo vệ

findFiles ()

Nhà thầu xây dựng công cộng

RustBinaryHostTest

public RustBinaryHostTest ()

Phương pháp công khai

chạy

public final void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Thông số
testInfo TestInformation

listener ITestInvocationListener

Ném
DeviceNotAvailableException

setBuild

public void setBuild (IBuildInfo buildInfo)

Thông số
buildInfo IBuildInfo

Phương pháp được bảo vệ

tìm tập tin

protected  findFiles ()

Trả lại