Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

IBuildReceiver

public interface IBuildReceiver

com.android.tradefed.testtype.IBuildReceiver


Một thử nghiệm cần tham chiếu đến bản dựng đang thử nghiệm.

Nên sử dụng một cách tiết kiệm. Hầu hết các thử nghiệm không nên phụ thuộc vào thử nghiệm xây dựng dưới bản quyền và nên dựa vào các ITargetPreparer để chuẩn bị môi trường thử nghiệm.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract void setBuild ( IBuildInfo buildInfo)

Phương pháp công khai

setBuild

public abstract void setBuild (IBuildInfo buildInfo)

Thông số
buildInfo IBuildInfo