Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

ClassPathScanner

public class ClassPathScanner
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.util.ClassPathScanner


Finds entries on classpath.

Adapted from vogar.target.ClassPathScanner

Summary

Nested classes

class ClassPathScanner.ClassNameFilter

A IClassPathFilter that filters and transforms java class names. 

class ClassPathScanner.ExternalClassNameFilter

A ClassNameFilter that rejects inner classes  

interface ClassPathScanner.IClassPathFilter

A filter for classpath entry paths

Patterned after FileFilter  

Public constructors

ClassPathScanner()

Public methods

static String[] getClassPath()

Gets the class path from the System Property "java.class.path" and splits it up into the individual elements.

getClassPathEntries(ClassPathScanner.IClassPathFilter filter)

Retrieves set of classpath entries that match given IClassPathFilter

getClassPathEntriesFromJar(ClassPathScanner.IClassPathFilter filter)

Retrieves set of classpath entries that match given IClassPathFilter and returns them with which JAR they come from.

getEntriesFromDir(File classPathDir, ClassPathScanner.IClassPathFilter filter)

Gets the names of all entries contained in given class path directory, that match given filter

getEntriesFromJar(File plainFile, ClassPathScanner.IClassPathFilter filter)

Gets the names of all entries contained in given jar file, that match given filter

Public constructors

ClassPathScanner

public ClassPathScanner ()

Public methods

getClassPath

public static String[] getClassPath ()

Gets the class path from the System Property "java.class.path" and splits it up into the individual elements.

Returns
String[]

getClassPathEntries

public getClassPathEntries (ClassPathScanner.IClassPathFilter filter)

Retrieves set of classpath entries that match given IClassPathFilter

Parameters
filter ClassPathScanner.IClassPathFilter

Returns

getClassPathEntriesFromJar

public getClassPathEntriesFromJar (ClassPathScanner.IClassPathFilter filter)

Retrieves set of classpath entries that match given IClassPathFilter and returns them with which JAR they come from. Used to validate origin of files.

Parameters
filter ClassPathScanner.IClassPathFilter

Returns

getEntriesFromDir

public getEntriesFromDir (File classPathDir, 
        ClassPathScanner.IClassPathFilter filter)

Gets the names of all entries contained in given class path directory, that match given filter

Parameters
classPathDir File

filter ClassPathScanner.IClassPathFilter

Returns

getEntriesFromJar

public getEntriesFromJar (File plainFile, 
        ClassPathScanner.IClassPathFilter filter)

Gets the names of all entries contained in given jar file, that match given filter

Parameters
plainFile File

filter ClassPathScanner.IClassPathFilter

Returns