Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

FileUtil.HarnessIOException

public static class FileUtil.HarnessIOException
extends Object implements IHarnessException

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.FileUtil.HarnessIOException


Khai thác ngoại lệ giúp xử lý các vấn đề về tệp.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

ErrorIdentifier getErrorId ()

Trả về ErrorIdentifier liên kết với ngoại lệ.

String getOrigin ()

Trả về nguồn gốc của ngoại lệ.

Phương pháp công khai

getErrorId

public ErrorIdentifier getErrorId ()

Trả về ErrorIdentifier liên kết với ngoại lệ. Có thể là null.

Lợi nhuận
ErrorIdentifier

getOrigin

public String getOrigin ()

Trả về nguồn gốc của ngoại lệ.

Lợi nhuận
String