IRunUtil.IRunnableResult

public static interface IRunUtil.IRunnableResult

com.android.tradefed.util.IRunUtil.IRunnableResult


Một giao diện để thực thi không đồng bộ một thao tác trả về trạng thái boolean.

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

abstract void cancel ()

Hủy thao tác.

default getCommand ()

Trả về lệnh được liên kết với runnable.

default CommandResult getResult ()

Trả về CommandResult được liên kết với lệnh.

abstract boolean run ()

Thực hiện các hoạt động.

Phương thức công khai

Hủy bỏ

public abstract void cancel ()

Hủy thao tác.

getCommand

public  getCommand ()

Trả về lệnh được liên kết với runnable.

trả lại

lấy kết quả

public CommandResult getResult ()

Trả về CommandResult được liên kết với lệnh.

trả lại
CommandResult

chạy

public abstract boolean run ()

Thực hiện các hoạt động.

trả lại
boolean true nếu thao tác được thực hiện thành công, false nếu không

ném
Exception nếu hoạt động kết thúc bất thường