HttpHelper.RequestRunnable

public abstract class HttpHelper.RequestRunnable
extends Object implements IRunUtil.IRunnableResult

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.net.HttpHelper.RequestRunnable


Runnable để thực hiện các yêu cầu với IRunUtil#runEscalatingTimedRetry(long, long, long, long, IRunnableResult) .

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

RequestRunnable (String url)

Phương pháp công khai

void cancel ()

Hủy thao tác.

Exception getException ()

Trả về Exception cuối cùng xảy ra khi thực hiện run().

String getResponse ()
String getUrl ()

Phương pháp được bảo vệ

void setException (Exception e)
void setResponse (String response)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Yêu cầu có thể chạy được

public RequestRunnable (String url)

Thông số
url String

Phương pháp công khai

Hủy bỏ

public void cancel ()

Hủy thao tác.

nhận ngoại lệ

public Exception getException ()

Trả về Exception cuối cùng xảy ra khi thực hiện run().

Trả lại
Exception

nhận được phản ứng

public String getResponse ()

Trả lại
String

lấyUrl

public String getUrl ()

Trả lại
String

Phương pháp được bảo vệ

setException

protected void setException (Exception e)

Thông số
e Exception

setResponse

protected void setResponse (String response)

Thông số
response String