ListInstrumentationParser

public class ListInstrumentationParser
extends MultiLineReceiver

java.lang.Object
com.android.ddmlib.MultiLineReceiver
com.android.tradefed.util.ListInstrumentationParser


IShellOutputReceiver phân tích đầu ra của truy vấn 'danh sách chiều'

Bản tóm tắt

Các lớp lồng nhau

class ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget

Lĩnh vực

public static final SHARDABLE_RUNNERS

Nhà thầu xây dựng công cộng

ListInstrumentationParser ()

Phương pháp công khai

getInstrumentationTargets ()
boolean isCancelled ()

void processNewLines (String[] lines)

Lĩnh vực

SHARDABLE_RUNNERS

public static final  SHARDABLE_RUNNERS

Nhà thầu xây dựng công cộng

ListInstrumentationParser

public ListInstrumentationParser ()

Phương pháp công khai

lấy thiết bị đo mục tiêu

public  getInstrumentationTargets ()

Trả lại

bị hủy

public boolean isCancelled ()

Trả lại
boolean

quá trìnhDòng mới

public void processNewLines (String[] lines)

Thông số
lines String