Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

ListIricalmentationParser

public class ListInstrumentationParser
extends MultiLineReceiver

java.lang.Object
com.android.ddmlib.MultiLineReceiver
com.android.tradefed.util.ListInticmentationParser


IShellOutputReceiver phân tích cú pháp đầu ra của truy vấn 'thiết bị đo danh sách chiều'

Tóm lược

Các lớp lồng nhau

class ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget

Lĩnh vực

public static final SHARDABLE_RUNNERS

Các nhà xây dựng công cộng

ListInstrumentationParser ()

Phương pháp công khai

getInstrumentationTargets ()
boolean isCancelled ()

void processNewLines (String[] lines)

Lĩnh vực

SHARDABLE_RUNNERS

public static final  SHARDABLE_RUNNERS

Các nhà xây dựng công cộng

ListIricalmentationParser

public ListInstrumentationParser ()

Phương pháp công khai

getInticmentationTargets

public  getInstrumentationTargets ()

Lợi nhuận

bị hủy

public boolean isCancelled ()

Lợi nhuận
boolean

processNewLines

public void processNewLines (String[] lines)

Thông số
lines String