Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo


Người trợ giúp cơ sở cho thông tin TestIgnored

Tóm lược

Lĩnh vực

public String mClassName

public String mTestName

Các nhà xây dựng công cộng

BaseTestEventInfo (String className, String testName)
BaseTestEventInfo (JSONObject jsonObject)

Phương pháp công khai

String toString ()

Các phương pháp được bảo vệ

JSONObject getNewJson ()

Lĩnh vực

mClassName

public String mClassName

mTestName

public String mTestName

Các nhà xây dựng công cộng

BaseTestEventInfo

public BaseTestEventInfo (String className, 
                String testName)

Thông số
className String

testName String

BaseTestEventInfo

public BaseTestEventInfo (JSONObject jsonObject)

Thông số
jsonObject JSONObject

Ném
JSONException

Phương pháp công khai

toString

public String toString ()

Lợi nhuận
String

Các phương pháp được bảo vệ

getNewJson

protected JSONObject getNewJson ()

Lợi nhuận
JSONObject