Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

SubprocessEventHelper.TestStartedEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.TestStartedEventInfo
extends SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.TestStartedEventInfo


Người trợ giúp cho bài kiểm tra

Tóm lược

Lĩnh vực

public Long mStartTime

Các nhà xây dựng công cộng

TestStartedEventInfo (String className, String testName, Long startTime)
TestStartedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Các phương pháp được bảo vệ

JSONObject getNewJson ()

Lĩnh vực

mStartTime

public Long mStartTime

Các nhà xây dựng công cộng

TestStartedEventInfo

public TestStartedEventInfo (String className, 
        String testName, 
        Long startTime)

Thông số
className String

testName String

startTime Long

TestStartedEventInfo

public TestStartedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Thông số
jsonObject JSONObject

Ném
JSONException

Các phương pháp được bảo vệ

getNewJson

protected JSONObject getNewJson ()

Lợi nhuận
JSONObject