Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

SubprocessEventHelper.TestModuleStartedEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.TestModuleStartedEventInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.TestModuleStartedEventInfo


Người trợ giúp cho thông tin bắt đầu mô-đun thử nghiệm.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public IInvocationContext mModuleContext

Các nhà xây dựng công cộng

TestModuleStartedEventInfo ( IInvocationContext moduleContext)
TestModuleStartedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Phương pháp công khai

String toString ()

Lĩnh vực

mModuleContext

public IInvocationContext mModuleContext

Các nhà xây dựng công cộng

TestModuleStartedEventInfo

public TestModuleStartedEventInfo (IInvocationContext moduleContext)

Thông số
moduleContext IInvocationContext

TestModuleStartedEventInfo

public TestModuleStartedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Thông số
jsonObject JSONObject

Ném
JSONException

Phương pháp công khai

toString

public String toString ()

Lợi nhuận
String