com.android.tradefed.util.executor

Các lớp học

ParallelDeviceExecutor <V> Trình bao bọc của ERROR(/ExecutorService) để thực thi một hàm song song.