Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

EmailHostHealthAgent

public class EmailHostHealthAgent
extends Object implements IHostHealthAgent

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.hostmetric.EmailHostHealthAgent


Triển khai IHostHealthAgent để gửi email từ báo cáo giám sát Máy chủ lưu trữ

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

EmailHostHealthAgent ()

Phương pháp công khai

void emitValue (String name, long value, data) emitValue (String name, long value, data)

Tạo ra một giá trị cho tên chỉ số.

void flush ()

Tăng các chỉ số được xếp hạng.

Các nhà xây dựng công cộng

EmailHostHealthAgent

public EmailHostHealthAgent ()

Phương pháp công khai

releaseValue

public void emitValue (String name, 
        long value, 
         data)

Tạo ra một giá trị cho tên chỉ số. Giá trị được xếp hàng và tải lên khi IHostHealthAgent#flush được gọi.

Thông số
name String : tên chỉ số

value long : một giá trị số liệu

data : dữ liệu được liên kết với giá trị chỉ số

tuôn ra

public void flush ()

Tăng các chỉ số được xếp hạng.