com.android.tradefed.util.image

Các lớp học

Trình theo dõi hình ảnh thiết bị Đối với một số bản cập nhật thiết bị gia tăng, chúng tôi cần các tệp cơ sở để tính toán các khác biệt.
DeviceImageTracker.FileCacheTracker Theo dõi thông tin của hình ảnh thiết bị được lưu trong bộ nhớ đệm và siêu dữ liệu của nó
Hình ảnh gia tăngUtil Một tiện ích để tận dụng việc cập nhật hình ảnh và thiết bị gia tăng.