Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

StubKeyStoreFactory

public class StubKeyStoreFactory
extends Object implements IKeyStoreFactory

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.keystore.StubKeyStoreFactory


Triển khai sơ khai mặc định cho KeyStore Factory

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

StubKeyStoreFactory ()

Phương pháp công khai

IKeyStoreClient createKeyStoreClient ()

Tạo ứng dụng khách lưu trữ khóa để tìm nạp các giá trị từ kho khóa.

Các nhà xây dựng công cộng

StubKeyStoreFactory

public StubKeyStoreFactory ()

Phương pháp công khai

createKeyStoreClient

public IKeyStoreClient createKeyStoreClient ()

Tạo ứng dụng khách lưu trữ khóa để tìm nạp các giá trị từ kho khóa.

Lợi nhuận
IKeyStoreClient IKeyStoreClient

Ném
KeyStoreException