Sơ KhaiChìa KhóaCửa HàngNhà Máy

public class StubKeyStoreFactory
extends Object implements IKeyStoreFactory

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.keystore.StubKeyStoreFactory


Triển khai sơ khai mặc định cho KeyStore Factory

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

StubKeyStoreFactory ()

Phương thức công khai

IKeyStoreClient createKeyStoreClient ()

Tạo ứng dụng khách lưu trữ khóa để tìm nạp các giá trị từ kho lưu trữ khóa.

nhà thầu công cộng

Sơ KhaiChìa KhóaCửa HàngNhà Máy

public StubKeyStoreFactory ()

Phương thức công khai

tạoKeyStoreClient

public IKeyStoreClient createKeyStoreClient ()

Tạo ứng dụng khách lưu trữ khóa để tìm nạp các giá trị từ kho lưu trữ khóa.

trả lại
IKeyStoreClient IKeyStoreClient

ném
KeyStoreException