com.android.tradefed.util.sl4a

Các lớp học

Sl4aKhách hàng Máy khách Sl4A tương tác qua RPC với lớp tập lệnh SL4A.
Sl4aNgười điều phối sự kiện Người điều phối sự kiện thăm dò sự kiện và xếp chúng theo tên để truy vấn.
Sl4aEventDispatcher.EventSl4aObject Đối tượng được trả về bởi người thăm dò sự kiện.