com.android.tradefed.util.statsd

Các lớp học

Cấu hìnhUtil Lớp tiện ích để tạo, tương tác và đẩy các tệp cấu hình statsd.
Số liệuSử dụng Lớp tiện ích để lấy số liệu từ cấu hình statsd được đẩy.

Enum

Cấu hìnhUtil.LogSource