Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

TestInfo

public class TestInfo
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.util.testmapping.TestInfo


Stores the test information set in a TEST_MAPPING file.

Summary

Public constructors

TestInfo(String name, String source, boolean hostOnly)
TestInfo(String name, String source, boolean hostOnly, keywords)

Public methods

void addOption(TestOption option)
void addSources( sources)
boolean equals(Object o)
boolean getHostOnly()
getKeywords()

Get a ERROR(/Set) of the keywords supported by the test.

String getName()
String getNameAndHostOnly()

Get a String represent the test name and its host setting.

getOptions()
getSources()
int hashCode()
void merge(TestInfo test)

Merge with another test.

String toString()

Public constructors

TestInfo

public TestInfo (String name, 
        String source, 
        boolean hostOnly)

Parameters
name String

source String

hostOnly boolean

TestInfo

public TestInfo (String name, 
        String source, 
        boolean hostOnly, 
         keywords)

Parameters
name String

source String

hostOnly boolean

keywords

Public methods

addOption

public void addOption (TestOption option)

Parameters
option TestOption

addSources

public void addSources ( sources)

Parameters
sources

equals

public boolean equals (Object o)

Parameters
o Object

Returns
boolean

getHostOnly

public boolean getHostOnly ()

Returns
boolean

getKeywords

public getKeywords ()

Get a ERROR(/Set) of the keywords supported by the test.

Returns

getName

public String getName ()

Returns
String

getNameAndHostOnly

public String getNameAndHostOnly ()

Get a String represent the test name and its host setting. This allows TestInfos to be grouped by name the requirement on device.

Returns
String

getOptions

public getOptions ()

Returns

getSources

public getSources ()

Returns

hashCode

public int hashCode ()

Returns
int

merge

public void merge (TestInfo test)

Merge with another test.

Update test options so the test has the best possible coverage of both tests.

TODO(b/113616538): Implement a more robust option merging mechanism.

Parameters
test TestInfo: TestInfo object to be merged with.

toString

public String toString ()

Returns
String