com.android.tradefed.util.testmapping

Các lớp học

Thông tin kiểm tra Lưu trữ thông tin kiểm tra được đặt trong tệp TEST_MAPPING.
Kiểm tra bản đồ Lớp để tải tệp TEST_MAPPING.
Tùy chọn kiểm tra Lưu trữ chi tiết tùy chọn kiểm tra được đặt trong tệp TEST_MAPPING.