Tóm tắtXmlParser

public abstract class AbstractXmlParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.xml.AbstractXmlParser


Lớp cơ sở trợ giúp để phân tích tệp xml

Bản tóm tắt

Các lớp lồng nhau

class AbstractXmlParser.ParseException

Bị ném nếu dữ liệu đầu vào XML không thể phân tích được

Nhà thầu xây dựng công cộng

AbstractXmlParser ()

Phương pháp công khai

void parse (InputStream xmlInput)

Phân tích dữ liệu xml có trong dữ liệu đầu vào đã cho.

Phương pháp được bảo vệ

abstract DefaultHandler createXmlHandler ()

Tạo ERROR(/DefaultHandler) để xử lý xml

Nhà thầu xây dựng công cộng

Tóm tắtXmlParser

public AbstractXmlParser ()

Phương pháp công khai

phân tích cú pháp

public void parse (InputStream xmlInput)

Phân tích dữ liệu xml có trong dữ liệu đầu vào đã cho.

Ném
AbstractXmlParser.ParseException nếu đầu vào không thể được phân tích cú pháp

Phương pháp được bảo vệ

createXmlHandler

protected abstract DefaultHandler createXmlHandler ()

Tạo ERROR(/DefaultHandler) để xử lý xml

Trả lại
DefaultHandler