Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

AbstractXmlParser

public abstract class AbstractXmlParser
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.util.xml.AbstractXmlParser


Helper base class for parsing xml files

Summary

Nested classes

class AbstractXmlParser.ParseException

Thrown if XML input could not be parsed  

Public constructors

AbstractXmlParser()

Public methods

void parse(InputStream xmlInput)

Parses out xml data contained in given input.

Protected methods

abstract DefaultHandler createXmlHandler()

Creates a ERROR(/DefaultHandler) to process the xml

Public constructors

AbstractXmlParser

public AbstractXmlParser ()

Public methods

parse

public void parse (InputStream xmlInput)

Parses out xml data contained in given input.

Throws
AbstractXmlParser.ParseException if input could not be parsed

Protected methods

createXmlHandler

protected abstract DefaultHandler createXmlHandler ()

Creates a ERROR(/DefaultHandler) to process the xml

Returns
DefaultHandler