com.android.tradefed.util.xml

Các lớp học

Tóm tắtXmlParser Lớp cơ sở trợ giúp để phân tích tệp xml
Tóm tắtXmlParser.ParseException Bị ném nếu dữ liệu đầu vào XML không thể phân tích được