Google은 흑인 공동체를 위한 인종 간 평등을 진전시키기 위해 노력하고 있습니다. Google에서 어떤 노력을 하고 있는지 확인하세요.

패키지 색인

API 패키지입니다. 모든 API 클래스를 참조하십시오.

com.android.tradefed.build
com.android.tradefed.build.gcs
com.android.tradefed.cluster
com.android.tradefed.command
com.android.tradefed.command.remote
com.android.tradefed.config
com.android.tradefed.config.proxy
com.android.tradefed.config.remote
com.android.tradefed.config.yaml
com.android.tradefed.dependency
com.android.tradefed.device
com.android.tradefed.device.battery
com.android.tradefed.device.cloud
com.android.tradefed.device.helper
com.android.tradefed.device.metric
com.android.tradefed.device.recovery
com.android.tradefed.guice
com.android.tradefed.host.gcs
com.android.tradefed.invoker
com.android.tradefed.invoker.logger
com.android.tradefed.invoker.sandbox
com.android.tradefed.invoker.shard
com.android.tradefed.invoker.shard.token
com.android.tradefed.log
com.android.tradefed.postprocessor
com.android.tradefed.result
com.android.tradefed.result.ddmlib
com.android.tradefed.result.proto
com.android.tradefed.result.suite
com.android.tradefed.retry
com.android.tradefed.sandbox
com.android.tradefed.suite.checker
com.android.tradefed.targetprep
com.android.tradefed.targetprep.multi
com.android.tradefed.targetprep.suite
com.android.tradefed.testtype
com.android.tradefed.testtype.coverage
com.android.tradefed.testtype.retry
com.android.tradefed.testtype.suite
com.android.tradefed.testtype.suite.module
com.android.tradefed.testtype.suite.params
com.android.tradefed.testtype.suite.retry
com.android.tradefed.util
com.android.tradefed.util.executor
com.android.tradefed.util.sl4a
com.android.tradefed.util.testmapping
com.android.tradefed.util.xml