Struktur data

Struktur data
Berikut adalah struktur data dengan deskripsi singkat:
HaiC __atribut__
HaiC _bluetooth_sdp_hdr
HaiC _bluetooth_sdp_hdr_overlay
HaiC _bluetooth_sdp_mas_record
HaiC _bluetooth_sdp_mns_record
HaiC _bluetooth_sdp_ops_record
HaiC _bluetooth_sdp_pce_record
HaiC _bluetooth_sdp_pse_record
HaiC _bluetooth_sdp_sap_record
HaiC _waktub
HaiC aktivitas_acara
HaiC activity_recognition_callback_procs
HaiC activity_recognition_device
HaiC modul_pengenalan_aktivitas
HaiC tambahan_info_event_t
HaiC Panggilan Balik AGps
HaiC AGpsInterface
HaiC AGpsInterface_v1
HaiC AGpsRefLocation
HaiC AGpsRefLocationCellID
HaiC AGpsRefLocationMac
HaiC AGpsRilCallbacks
HaiC AGpsRilInterface
HaiC Status AGps
HaiC AGpsStatus_v1
HaiC AGpsStatus_v2
HaiC alokasi_perangkat_t
HaiC apps_disable_request_t
HaiC apps_enable_request_t
HaiC audio_buffer_s
HaiC audio_effect_library_s
HaiC audio_hw_device
HaiC audio_modul
HaiC audio_policy
HaiC audio_policy_device
HaiC audio_policy_module
HaiC audio_policy_service_ops
HaiC audio_stream
HaiC audio_stream_in
HaiC audio_stream_out
HaiC AutoThreadMutex
HaiC bluetooth_device_t
HaiC bluetooth_sdp_record
HaiC boot_control_module
HaiC bt_panggilan balik_t
HaiC BT_HDR
HaiC bt_interface_t
HaiC bt_local_le_features_t
HaiC bt_os_callouts_t
HaiC bt_out_of_band_data_t
HaiC bt_properti_t
HaiC bt_remote_version_t
HaiC bt_service_record_t
HaiC bt_uuid_t
HaiC btav_callbacks_t
HaiC btav_interface_t
HaiC btgatt_callbacks_t
HaiC btgatt_client_callbacks_t
HaiC btgatt_client_interface_t
HaiC btgatt_db_element_t
HaiC btgatt_filt_param_setup_t
HaiC btgatt_gatt_id_t
HaiC btgatt_interface_t
HaiC btgatt_notify_params_t
HaiC btgatt_read_params_t
HaiC btgatt_response_t
HaiC btgatt_server_callbacks_t
HaiC btgatt_server_interface_t
HaiC btgatt_srvc_id_t
HaiC btgatt_test_params_t
HaiC btgatt_track_adv_info_t
HaiC btgatt_unformatted_value_t
HaiC btgatt_nilai_t
HaiC btgatt_write_params_t
HaiC bthf_callbacks_t
HaiC bthf_client_callbacks_t
HaiC bthf_client_interface_t
HaiC bthf_interface_t
HaiC bth_callbacks_t
HaiC bth_hid_info_t
HaiC bth_interface_t
HaiC bthl_callbacks_t
HaiC bthl_interface_t
HaiC bthl_mdep_cfg_t
HaiC bthl_reg_param_t
HaiC btmce_callbacks_t
HaiC btmce_interface_t
HaiC btmce_mas_instance_t
HaiC btpan_callbacks_t
HaiC btpan_interface_t
HaiC btrc_callbacks_t
HaiC btrc_ctrl_callbacks_t
HaiC btrc_ctrl_interface_t
HaiC btrc_element_attr_val_t
HaiC btrc_getfolderitem_t
HaiC btrc_interface_t
HaiC btrc_player_app_attr_t
HaiC btrc_player_app_ext_attr_t
HaiC btrc_player_app_ext_attr_val_t
HaiC btrc_player_setting_text_t
HaiC btrc_player_settings_t
HaiC btrc_register_notification_t
HaiC btsdp_callbacks_t
HaiC btsdp_interface_t
HaiC btsock_interface_t
HaiC buffer_config_s
HaiC buffer_producer_stream
HaiC buffer_provider_s
HaiC camera2_device
HaiC camera2_device_ops
HaiC camera2_frame_queue_dst_ops
HaiC camera2_jpeg_blob
HaiC camera2_request_queue_src_ops
HaiC camera2_stream_in_ops
HaiC camera2_stream_ops
HaiC camera3_callback_ops
HaiC camera3_capture_request
HaiC camera3_capture_result
HaiC camera3_device
HaiC camera3_device_ops
HaiC camera3_error_msg
HaiC camera3_jpeg_blob
HaiC camera3_notify_msg
HaiC camera3_shutter_msg
HaiC camera3_stream
HaiC camera3_stream_buffer
HaiC camera3_stream_buffer_set
HaiC camera3_stream_configuration
HaiC kamera_perangkat
HaiC camera_device_ops
HaiC info_kamera
HaiC kamera_memori
HaiC kamera_modul
HaiC camera_module_callbacks
HaiC cec_message
HaiC channel_config_s
HaiC terhubung_sensor_t
HaiC perangkat_konsumen
HaiC consumerir_freq_range
HaiC konsumen_modul
HaiC konteks_hub_modul_t
HaiC konteks_hub_t
HaiC pendinginan_perangkat_t
HaiC cpu_penggunaan_t
HaiC Sertifikat DerEncoded
HaiC dynamic_sensor_meta_event
HaiC effect_config_s
HaiC effect_descriptor_s
HaiC efek_interface_s
HaiC effect_offload_param_s
HaiC effect_param_s
HaiC effect_uuid_s
HaiC sidik jari_diperoleh
HaiC sidik jari_diautentikasi
HaiC sidik jari_perangkat
HaiC sidik jari_daftar
HaiC sidik jari_dihitung
HaiC sidik jari_jari_id
HaiC sidik jari_modul
HaiC sidik jari_msg
HaiC sidik jari_dihapus
HaiC FLOW_SPEC
HaiC flp_device_t
HaiC Opsi FlpBatch
HaiC FlpCallback
HaiC FlpDeviceContextInterface
HaiC FlpDiagnosticCallback
HaiC Antarmuka FlpDiagnostik
HaiC FlpGeofenceCallback
HaiC FlpGeofencingInterface
HaiC Lokasi Flp
HaiC FlpLocationInterface
HaiC framebuffer_device_t
HaiC gatekeeper_device
HaiC gatekeeper_module
HaiC Geofence
HaiC GeofenceLingkaran
HaiC GeofenceData
HaiC Opsi Geofence
HaiC Jam Gnss
HaiC GnssConfigurationInterface
HaiC GnssData
HaiC Pengukuran Gnss
HaiC Pesan Navigasi Gnss
HaiC Info GnssSv
HaiC Status GnssSv
HaiC Info Sistem Gnss
HaiC gps_device_t
HaiC GpsCallback
HaiC GpsCallbacks_v1
HaiC jam gps
HaiC GpsData
HaiC Antarmuka GpsDebug
HaiC GpsGeofenceCallback
HaiC Antarmuka Geofencing Gps
HaiC Antarmuka Gps
HaiC Lokasi Gps
HaiC Pengukuran Gps
HaiC GpsMeasurementCallback
HaiC Antarmuka Pengukuran Gps
HaiC Pesan Navigasi Gps
HaiC GpsNavigationMessageCallback
HaiC GpsNavigationMessageInterface
HaiC GpsNiCallback
HaiC GpsNiInterface
HaiC Pemberitahuan GpsNi
HaiC Status Gps
HaiC Info GpsSv
HaiC Status GpsSv
HaiC GpsXtraCallback
HaiC Antarmuka GpsXtra
HaiC gralloc_module_t
HaiC hdmi_cec_device
HaiC hdmi_cec_module
HaiC hdmi_event
HaiC HDMI_port_info
HaiC heart_rate_event_t
HaiC hotplug_event
HaiC hub_app_info
HaiC hub_app_name_t
HaiC hub_message_t
HaiC hw_device_t
HaiC hw_module_methods_t
HaiC hw_modul_t
HaiC hwc2_device
HaiC hwc_color
HaiC hwc_composer_device_1
HaiC hwc_display_contents_1
HaiC hwc_frect
HaiC hwc_layer_1
HaiC modul_hwc
HaiC hwc_procs
HaiC hwc_rect
HaiC hwc_region
HaiC input_host_callback
HaiC masukan_modul
HaiC keymaster0_device
HaiC keymaster1_device
HaiC keymaster2_device
HaiC keymaster_blob_t
HaiC keymaster_cert_chain_t
HaiC keymaster_dsa_keygen_params_t
HaiC keymaster_dsa_sign_params_t
HaiC keymaster_ec_keygen_params_t
HaiC keymaster_ec_sign_params_t
HaiC keymaster_key_blob_t
HaiC keymaster_key_characteristics_t
HaiC keymaster_key_param_set_t
HaiC keymaster_key_param_t
HaiC keymaster_rsa_keygen_params_t
HaiC keymaster_rsa_sign_params_t
HaiC keystore_module
HaiC light_device_t
HaiC light_state_t
HaiC load_app_request_t
HaiC local_time_debug_event
HaiC local_time_hw_device
HaiC local_time_module
HaiC mem_range_t
HaiC memtrack_module
HaiC memtrack_record
HaiC meta_data_event
HaiC nano_app_binary_t
HaiC nfc_module_t
HaiC nfc_nci_device
HaiC nfc_nci_module_t
HaiC nfc_pn544_device_t
HaiC nfc_tag_device
HaiC nfc_tag_module_t
HaiC Adaptasi Nfc
HaiC nvram_device
HaiC nvram_module
HaiC fisik_sensor_deskripsi_t
HaiC power_module
HaiC power_state_platform_sleep_state_t
HaiC power_state_voter_t
HaiC preview_stream_ops
HaiC query_apps_request_t
HaiC radio_hw_device
HaiC radio_modul
HaiC radio_tuner
HaiC sensor_t
HaiC sensor_event_t
HaiC sensor_modul_t
HaiC sensor_poll_device_1
HaiC sensor_poll_device_t
HaiC sensor_vec_t
HaiC Sha1SertifikatSidik Jari
HaiC sound_trigger_hw_device
HaiC modul_pemicu_suara
HaiC status_respons_t
HaiC SuplCertificateInterface
HaiC tBLE_BD_ADDR
HaiC tBT_CONN_STATS
HaiC tBT_UUID
HaiC suhu_t
HaiC tHCI_EXT_FLOW_SPEC
HaiC modul_termal
HaiC ThreadCondVar
HaiC ThreadMutex
HaiC tNFA_PROPRIETARY_CFG
HaiC tSNOOZE_MODE_CONFIG
HaiC tUART_CONFIG
HaiC tv_input_callback_ops
HaiC tv_input_capture_result
HaiC tv_input_device
HaiC tv_input_device_info
HaiC tv_input_event
HaiC tv_input_modul
HaiC tv_stream
HaiC tv_stream_config
HaiC tx_status_event
HaiC uncalibrated_event_t
HaiC unload_app_request_t
HaiC kendaraan_kamera_cap_t
HaiC kendaraan_kamera_perangkat_t
HaiC kendaraan_kamera_modul_t
HaiC kendaraan_kamera_negara_t
HaiC kendaraan_hvac
HaiC kendaraan_hw_device
HaiC kendaraan_modul
HaiC kendaraan_prop_config
HaiC kendaraan_prop_nilai
HaiC kendaraan_str
HaiC kendaraan_nilai
HaiC vibrator_device
\C vr_modul