Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

ICommandScheduler.ISchediatedInvocationListener

public static interface ICommandScheduler.IScheduledInvocationListener
implements ITestInvocationListener

com.android.tradefed.command.ICommandScheduler.ISchediatedInvocationListener


Trình lắng nghe cho các sự kiện gọi khi hoàn thành việc gọi.

Tóm lược

Phương pháp công cộng

abstract void invocationComplete ( IInvocationContext context, devicesStates) invocationComplete ( IInvocationContext context, devicesStates)

Gọi lại khi toàn bộ yêu cầu đã hoàn thành, bao gồm tất cả các sự kiện ITestInvocationListener#invocationEnded(long) .

default void invocationInitiated ( IInvocationContext context)

Gọi lại khi một lời mời được bắt đầu.

Phương pháp công cộng

invocationComplete

public abstract void invocationComplete ( IInvocationContext context, 
                 devicesStates)

Gọi lại khi toàn bộ yêu cầu đã hoàn thành, bao gồm tất cả các sự kiện ITestInvocationListener#invocationEnded(long) .

mời gọi

public void invocationInitiated ( IInvocationContext context)

Gọi lại khi một lời mời được bắt đầu. Điều này được gọi trước khi bất kỳ bản dựng nào được tìm nạp.